Praktické informace

Audiometrické vyšetření dospělí pacienti: pondělí, úterý, čtvrtek dopoledne.

Audiometrické screeningové vyšetření u dětí v 5 letech věku: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek.

Chirurgické zákroky: úterý od 12:30 – 14:00

Aplikace náušnic a piercingu: 24 hod před aplikací naložte náušnice nebo piercing do lahvičky s lihem a takto naložené přineste s sebou k aplikaci.

K vyšetření v naší ambulanci se prosím vždy objednejte. Předejdete tak shlukování pacientů v čekárně a zkrátíte si také čekací dobu na ošetření.
Přednostně ošetřujeme pacienty objednané , pacienty se žádankou od praktického lékaře, či jiného specialisty a pacienty s akutními obtížemi, které nesnesou odklad.
Posledního pacienta ošetříme 30 min před koncem ordinační doby.

Nastřelování náušnic

K aplikaci náušnic používáme set od americké firmy Studex systém 75. Náušnice se již klasicky nenastřelují pistolí, ale uši se jemně propíchávají. Nedochází k tzv. „výstřelu“, který je doprovázen nepříjemným zvukovým podnětem, jedná se o téměř bezbolestné a tiché propíchnutí uší.

Nastřelují se pouze speciální nastřelovací náušnice k tomuto výkonu určené. Náušnice jsou hypoalergenní, z chirurgické oceli s nebo bez pozlacení, nejsou jednorázové, lze je opakovaně nasazovat.

Kdy a v jakém věku náušnice nastřelit

Nastřelení náušnic provádíme v jakémkoli věku, nejdříve však 14 dní po 1. očkování proti tetanu ve 3. měsíci. V kojeneckém věku doporučujeme nastřelení mezi 4. – 6. měsícem věku dítěte.

Děti by měly být zcela zdravé, neměly by být nachlazené nebo mít teplotu.

Jak se nástřel provádí

Po dezinfekci ušních boltců a označení místa vpichů speciálním fixem k tomu určeným, se provede propíchnutí uši pomocí speciální propichovací pistole, která ucho rychle, šetrně a hlavně s minimální bolestivostí propíchne a zároveň náušnici nasadí a uzavře. Po propíchnutí ucho nekrvácí.

Po celou dobu nástřelu náušnic je dítě v náručí jednoho z rodičů s zdravotní sestra přidržuje hlavičku dítěte.

Ošetřování ušních dírek po nástřelu

Asi 14 dnů po nástřelu je třeba o místa vpichu pečovat a ošetřovat je. Náušničkou pohybovat a otáčet v ušní dírce a ošetřovat 60% líhem.

Po úplném zhojení nastřelených dírek cca za 6-8 týdnů, lze nastřelené náušnice vyměnit za jakékoliv jiné, nejlépe z ušlechtilého kovu – zlata nebo stříbra. Náhradní náušnice je vhodné před aplikací naložit na 24 hod do 60% lihu.

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/64/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů

1. Správce osobních údajů ORL MUDr. Jana Urbánková s.r.o. , IČ: 14050 Velkomeziříčská 299/30 Třebíč je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
2. Účely zpracovávání osobních údajů Vaše údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování zdravotních služeb, vykazování hrazených zdravotních služeb, vyúčtování nehrazených zdravotních služeb, sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám, organizace zdravotních služeb (objednávání pacientů), vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů je splnění naší zákonné povinnosti (zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1097 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, zákon c. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele), splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby.

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanovením právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, §32, §33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli a to na základě smluv o zpracovávání osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb. , o zdravotnické dokumentaci. Dále dle právních předpisů ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením, nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu.

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů Právo na přístup k Vašim osobním údajům. Právo na opravu Vašich osobních údajů pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně , či jsou nepřesné.
Právo na výmaz Vašich osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů. Tj. v rámci plnění smluvní povinnosti, naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti., tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytujeme. Právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je předali jinému správci osobních údajů. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů a ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje Zpracování Vašeich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nemůžeme poskytnout zdravotních služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst. 1 písm. d) zákona č 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmíkách jejich poskytování).